fbpx

Zkratky akademických titulů a vojenských hodností

Taky si nejste jisti, jak se který titul správně píše? Tápete v jakém pořadí tituly či hodnosti napsat? Nabízím zde stručného průvodce tématikou.

Zkratky titulů

Zkratky akademických titulů

Bc. (bakalář)
BcA. (bakalář umění)
Ing. (inženýr, dříve uváděn i ve zkratce ing.)
Ing. arch. (inženýr architekt, dříve uváděn i ve zkratce ing. arch.)
MgA. (magistr umění)
Mgr. (magistr)
MUDr. (doktor všeobecného lékařství)
MDDr. (doktor zubního lékařství, dříve MSDr.)
MVDr. (doktor veterinárního lékařství)
JUDr. (doktor práv), RNDr. (doktor přírodních věd)
PharmDr. (doktor farmacie)
ThDr. (doktor teologie)
ThLic. (licenciát teologie – v oboru katolické teologie)
PhDr. (doktor filozofie – titul za studium v oblasti humanitních, pedagogických a společenských věd)
PaedDr. (doktor pedagogiky, již se neuděluje)
RSDr. (doktor sociálních věd, již se neuděluje)
RCDr. (doktor obchodních věd, již se neuděluje)
RTDr. (doktor technických věd, již se neuděluje)
ak. arch. / akad. arch. (akademický architekt, již se neuděluje)
ak. mal. / akad. mal. (akademický malíř, již se neuděluje)
ak. soch. / akad. soch. (akademický sochař, již se neuděluje)
akad. (akademik, již se neuděluje).

Tyto tituly se uvádějí před jménem, za jejich zkratkou se píše mezera a následuje jméno (případně příjmení).

Zkratky akademicko-vědeckých titulů

Ph.D. (doktor)
Th.D. (doktor teologie) – bez mezery po první tečce
CSc. (kandidát věd, udělovaný v minulosti)
DrSc. (doktor věd, udělovaný v minulosti)
Dr. (doktor, udělovaný v minulosti)
DSc. (doktor věd, uděluje Akademie věd ČR),
dr. h. c. (doctor honoris causa = čestný doktor).

Tyto tituly jsou uváděné za jménem, ve větě figurují jako přístavek – oddělujeme je čárkami z obou stran.

Zkratky vědecko-pedagogických titulů

doc. (docent)
prof. (profesor)

Tyto tituly se uvádějí před jménem, je doporučeno je psát malými počátečními písmeny (pokud jimi nezačíná věta).

Zkratka DiS.

DiS. (diplomovaný specialista = absolvent vyššího odborného studia)

Tento titul se uvádí vždy za jménem. Ve větě figuruje opět v pozici přístavku.

Zkratky zahraničních titulů

BBA – Bachelor of Business Administration (bakalář managementu)
MBA – Master of Business Administration (magistr managementu)
BPA – Bachelor of Public Administration (bakalář veřejné správy)
MPA – Master of Public Administration (magistr veřejné správy)
B.Th. – Bachelor of Theology (bakalář teologie),
M.Th. – Master of Theology (magistr teologie)
B.A. – Bachelor of Arts (bakalář humanitních věd)
M.A. – Master of Arts (magistr humanitních věd)
BSc. – Bachelor of Science (bakalář věd)
MSc. – Master of Science (magistr věd)
BLaw, LL.B. – Bachelor of Laws (bakalář práv)
MLaw, LL.M. – Master of Laws (magistr práv)
MMed. – Master of Medicine (magistr medicíny)
M.D. – Doctor of Medicine (doktor medicíny)
Dipl.-Ing. – Diplom-Ingenieur (inženýr)
EngD. – Doctor of Engineering (doktor technických věd)

Co se týče zahraničních titulů, není jejich zápis striktně daný a jejich zápis nemusí být jednotný. Ve většině případů je píšeme za jménem, oddělené čárkami.

Zkratky vojenských hodností

Mužstvo

voj. (vojín)
sv. nebo svob. (svobodník)

Poddůstojníci

des. (desátník)
čet. (četař)
rtn. (rotný)

Praporčíci

rtm. (rotmistr)
nrtm. (nadrotmistr)
prap. (praporčík)
nprap. (nadpraporčík)
št. prap. nebo šprap. (štábní praporčík)

Nižší důstojníci

por. (poručík)
npor. (nadporučík)
kpt. (kapitán)

Vyšší důstojníci

mjr. (major)
pplk. (podplukovník)
plk. (plukovník)

Generálové

brig. gen. (brigádní generál)
genmjr. (generálmajor)
genpor. (generálporučík)
arm. gen. (armádní generál)

pprap. (podpraporčík, hodnost v Československé lidové armádě)
ppor. (podporučík, hodnost v Československé lidové armádě)
genplk. (generálplukovník, hodnost v Československé lidové armádě)

Tyto hodnosti se uvádějí před jménem.

Zkratky policejních hodností

Praporčíci

rtn. (rotný)
stržm. (strážmistr)
nstržm. (nadstrážmistr)
pprap. (podpraporčík)
prap. (praporčík)
nprap. (nadpraporčík)

Důstojníci

ppor. (podporučík)
por. (poručík)
npor. (nadporučík)
kpt. (kapitán)
mjr. (major)
pplk. (podplukovník)
plk. (plukovník)

Generálové

brig. gen. (brigádní generál)
genmjr. (generálmajor)
genpor. (generálporučík)

Tyto hodnosti se uvádějí před jménem.

Pořadí titulů

Pro pořadí titulů není žádná norma, v praxi je však jisté pořadí zažité. Má-li daná osoba více titulů, obvykle je uvádíme od nejvyšších po nejnižší. Případně uvádíme pouze nejvyšší získaný titul. Má-li daná osoba více titulů stejného stupně, uvádíme blíže k jménu titul získaný nejdříve. Má-li daná osoba více titulů se stejnou zkratkou, uvádíme mezi nimi znak & nebo latinskou spojku et. Také tituly za jménem se obvykle píšou v takovém pořadí, v jakém byly získány (za jménem píšeme čárku i mezi tituly).

Pokud stojí před jménem akademický titul i vojenská nebo policejní hodnost, na prvním místě se uvádí vojenská nebo policejní hodnost a po ní akademické tituly.